วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำสั่งพื้นฐานภาษาโลโก้


คำสั่ง
คำสั่งย่อ
ความหมาย
SHOWTURTLE
ST
แสดงเต่า (ให้เห็นภาพของสามเหลี่ยมเล็ก)
HIDETURTLE
HT
ซ่อนไม่ให้เห็นเต่า (เพื่อสะดวกในการเดินทางไม่มีเส้น)
FORWARD
FD
สั่งให้เต่าเดินหน้า
BACK
BK
สั่งให้เต่าถอยหลัง
RIGHT
RT
สั่งให้เต่าทำมุมทางด้านขวา
LEFT
LT
สั่งเต่าทำมุมทางซ้าย
REPEAT N
-
คำสั่งวนซ้ำ
CLEARSCREEN
CS
ลบงานทั้งหมด
HOME

ให้เต่ากลับมาที่ตำแหน่งเดิมที่จุด 0 0
SETXY

เซ็ตตำแหน่งเต่าที่ ต่ำแหน่ง X และ Y
PERSPECTIVE

ใช้ในสภาวะเป็น 3 D
PENUP
PU
ยกปากกา
PENDOWN
PD
วางปากกา
PENERASE
PE
ลบทางเดินของเต่า
WAIT

หน่วยของเวลาสำหรับใช้ถ่วงเวลา ให้เต่าปรากฎ

คำสั่งพื้นฐานภาษาโลโก


คำสั่ง
คำสั่งย่อ
ความหมาย
SHOWTURTLE
ST
แสดงเต่า (ให้เห็นภาพของสามเหลี่ยมเล็ก)
HIDETURTLE
HT
ซ่อนไม่ให้เห็นเต่า (เพื่อสะดวกในการเดินทางไม่มีเส้น)
FORWARD
FD
สั่งให้เต่าเดินหน้า
BACK
BK
สั่งให้เต่าถอยหลัง
RIGHT
RT
สั่งให้เต่าทำมุมทางด้านขวา
LEFT
LT
สั่งเต่าทำมุมทางซ้าย
REPEAT N
-
คำสั่งวนซ้ำ
CLEARSCREEN
CS
ลบงานทั้งหมด
HOME

ให้เต่ากลับมาที่ตำแหน่งเดิมที่จุด 0 0
SETXY

เซ็ตตำแหน่งเต่าที่ ต่ำแหน่ง X และ Y
PERSPECTIVE

ใช้ในสภาวะเป็น 3 D
PENUP
PU
ยกปากกา
PENDOWN
PD
วางปากกา
PENERASE
PE
ลบทางเดินของเต่า
WAIT

หน่วยของเวลาสำหรับใช้ถ่วงเวลา ให้เต่าปรากฎ